• Zwroty i reklamacje

Reklamacja

Procedura rozpatrywania reklamacji. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i  prawnych  (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom   przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964   r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w   szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.). Reklamacje prosimy przesłać na adres e-mail. Prosimy o dokładne opisanie problemu.
Po zgłoszeniu, Prezenty Alicji zgłaszają do producenta opisaną reklamację. Serwisant producenta zapozna się ze zgłoszeniem i przekaże poprzez system niezbędne informacje w terminie do 14 dni, licząc od daty otrzymania zgłoszenia od Prezenty Alicji i zajmie się rozpatrzeniem reklamacji. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych wyjaśnień termin ten wydłuża się o czas trwania wyjaśnień np. konieczności konsultacji z fabryką lub koniecznością sprowadzenia części zamiennych. Wszystkie informacje dotyczące statusu reklamacji przekazujemy Kupującemu w formie e-mail.
 
 
Zwrot
 
Prawo do odstąpienia od umowy. 5.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia  30  maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient   będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na   odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania   przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w   punktach 5.4, 5.5 i 5.8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia,   zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania   prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku   odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do   niniejszego Regulaminu. 5.2. Klient może skorzystać z wzoru  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z  dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ,  jak również  załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest  to  obowiązkowe. 5.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa  się za  niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenia  zanim  Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 5.4.  Jeżeli  Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy  zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie  jest  zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego   dodatkowych kosztów. 5.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu   rzeczy. 5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości   rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza   konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  5.7.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje   Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30   maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w   szczególności: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w   pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany   przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez   przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub   wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi   przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed   upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem   świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według   specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego   zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest   rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności  do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz  dostarczana w  zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania  nie można  zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów  higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w  której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze  względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi  rzeczami; w której  konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do  niego przyjechał w celu  dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;  jeżeli przedsiębiorca świadczy  dodatkowo inne usługi niż te, których  wykonania konsument żądał, lub  dostarcza rzeczy inne niż części  zamienne niezbędne do wykonania naprawy  lub konserwacji, prawo  odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w  odniesieniu do  dodatkowych usług lub rzeczy;5.8. Jeżeli Klient zażądał  rozpoczęcia  świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w  ogóle  przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci   Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do   chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od   niniejszej umowy. 5.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w   taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.  
Zwroty towarów akceptujemy tylko pełnowartościowych (nieuszkodzonych i nierozpakowanych). 
Przed odesłaniem należy skontaktować sie z sprzedawcą.